Algemene voorwaarden | Hike by Eagerly

1 juli 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Eagerly Internet B.V. gevestigd aan
de Herenstraat 1B te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 63271680 (“Eagerly”) en wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet
voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Eagerly alleen bindend indien en
voor zover dat uitdrukkelijk Schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden en de bijlage worden sommige begrippen met een
hoofdletter geschreven. Deze begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud,
telkens de betekenis die daaraan wordt gegeven in het onderstaande overzicht.
1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, inclusief bijlage 1
(verwerking van persoonsgegevens).
1.2. Diensten: de diensten die Eagerly levert zoals door Partijen is
overeengekomen en beschreven in de Offerte, of nader door Partijen
Schriftelijk is overeengekomen. Deze diensten kunnen onder andere
bestaan uit het leveren, ontwikkelen, onderhouden en hosten van
Werken, domeinnaamregistratie en consultancydiensten.
1.3. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom)
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten,
databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten,
modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op
knowhow.
1.4. Offerte: een Schriftelijk aanbod van Eagerly met daarin de
overeengekomen Diensten en de prijs voor deze Diensten.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Eagerly en Opdrachtgever,
bestaande uit de geaccordeerde Offerte, deze Algemene Voorwaarden
met inbegrip van bijlage 1 (verwerking van persoonsgegevens), en
eventuele aanvullende Schriftelijke afspraken tussen Partijen.
1.6. Partij(en): Eagerly en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
1.7. Schriftelijk(e): onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook
communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en
integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
1.8. Werken: onder andere websites, applicaties, lay-outs, databestanden,
software, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen,
afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen.

Artikel 2. Offerte en aanvaarding
2.1. Eagerly stelt een Offerte op waarin Eagerly aangeeft welke Diensten
Eagerly aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk
bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de Offerte
aangegeven, of door Partijen aanvullend Schriftelijk overeengekomen,
omschrijving van de Diensten is bindend.
2.2. Een Offerte is geheel vrijblijvend en geldig acht (8) dagen na verzending,
tenzij anders aangegeven in de Offerte. Eagerly kan niet verplicht
worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien
Eagerly daartoe overgaat, is de Offerte alsnog aanvaard. De
Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod
Schriftelijk wordt aanvaard.
2.3. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de
Offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat
Eagerly werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de
Diensten vallen, dan wordt dat deel van de Offerte waar deze
werkzaamheden betrekking op hebben als aanvaard beschouwd. Dit
geldt ook wanneer Opdrachtgever Eagerly verzoekt bepaalde
werkzaamheden te verrichten zonder een formele Offerte af te wachten.
2.4. Het wijzigen van Diensten is alleen mogelijk met Schriftelijke
instemming van beide Partijen, behoudens voor zover elders in deze
Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 3. Uitvoering van de Diensten
3.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo
spoedig mogelijk door Eagerly uitgevoerd worden conform de Offerte,
daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
3.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat
redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering
van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt
Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eagerly aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de Diensten, tijdig aan Eagerly worden verstrekt.
3.3. Opdrachtgever zal Eagerly toegang geven tot alle plaatsen, diensten en
accounts onder haar beheer die Eagerly redelijkerwijs nodig heeft om de
Diensten te leveren.
3.4. Eagerly spant zich er voor in dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo
goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de
Diensten dit vereist, heeft Eagerly het recht bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de
hostingdiensten. Eagerly blijft naar Opdrachtgever toe het
aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Diensten,
tenzij anders overeengekomen.
3.5. Eagerly is gerechtigd, maar nooit verplicht, de juistheid, volledigheid of
samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen,
eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele
onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten
tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden
heeft weggenomen.
3.6. Eagerly heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren
als Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting
tegenover Eagerly niet na komt dan wel in strijd handelt met deze
Algemene Voorwaarden. Eagerly is in voorkomend geval ook gerechtigd
de ingeplande uren in rekening te brengen tegen maximaal 75% van het
originele uurtarief indien het project opnieuw moet worden ingepland.
3.7. Door Eagerly bekendgemaakte termijnen zijn indicatief en gelden niet als
fatale termijnen.
3.8. Eagerly zal Opdrachtgever informeren wanneer zij van mening is dat de
samenwerking niet goed verloopt en/of betwijfelt of de overeengekomen
werkzaamheden tot een goed einde gebracht kunnen worden. Onder
meer om onnodige kosten aan beide zijden te voorkomen, is Eagerly
altijd gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever per direct op
te zeggen in de gevallen zoals genoemd in de vorige zin. Bij een
dergelijke opzegging zal Eagerly enkel de broncode van hetgeen Eagerly
tot dan toe exclusief voor Opdrachtgever heeft ontwikkeld op verzoek
ter beschikking stellen aan Opdrachtgever, waarbij Eagerly vaststelt wat
behoort tot hetgeen exclusief voor Opdrachtgever is ontwikkeld.
Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde vergoedingen voor
Diensten of uren die niet meer geleverd of besteed zullen worden,
zullen worden terugbetaald door Eagerly. Vergoedingen voor reeds
gewerkte uren hoeft Eagerly niet terug te betalen en zijn door
Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 4. Hosting
4.1. Indien de Diensten strekken tot de het hosten van een Werk, al dan niet
via Managed hosting geldt het in dit artikel bepaalde.
4.2. Eagerly zal zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door
derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde
voortzetting zo veel mogelijk te realiseren.
4.3. Opdrachtgever garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt
voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of
regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of
dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten materialen op te slaan, aan
te bieden of te verspreiden die:
a) kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere
schadelijke software);
b) inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele
Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk,
beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
c) informatie bevatten over of behulpzaam kunnen zijn bij het
schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over
computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele
gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen
verdedigen;
d) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden
opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend
begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van
persoonsgegevens van derden;
e) hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen
van) materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere
Intellectuele Eigendomsrechten; of
f) (kinder)pornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan
bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen
dergelijke materialen te vinden.
4.4. Opdrachtgever dient onnodige piekbelasting zoveel als mogelijk te
beperken. Indien Opdrachtgever een reden heeft om piekbelasting te
verwachten dan zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk melding
doen bij Eagerly. Daarnaast zal Opdrachtgever zich ervan onthouden om
de Diensten op een zodanige wijze te gebruiken dat hinder voor andere
klanten, schade of gevaar voor het functioneren van de systemen en
netwerken van Eagerly of derden ontstaat. Eagerly is gerechtigd alle
maatregelen te nemen die het redelijkerwijs nodig acht om deze hinder,
schade of gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
4.5. Eagerly mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met
de in het vorige lid bedoelde maatregelen verhalen op Opdrachtgever.
4.6. Eagerly zal in geval van een rechtsgeldige opzegging van de
Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever, waarvan het verzoek voor
of bij de opzegging moet zijn ingediend, zich inspannen om de data van
Opdrachtgever die Eagerly in bezit heeft ter beschikking te stellen aan
Opdrachtgever. Voorgaande geldt alleen indien Opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan. Eagerly is
gerechtigd de kosten die het maakt in verband met het voorgaande in
rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 5. Domeinnamen
5.1. Indien de Diensten strekken tot het registreren van een domeinnaam
geldt het in dit artikel bepaalde.
5.2. Eagerly zal zich inspannen om de domeinnaam aan te (laten) vragen bij
de uitgevende instantie zoals de Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN).
5.3. Eagerly vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol.
Omdat er rechten van derden in het geding kunnen zijn, kan Eagerly niet
het bestaansrecht of de continuïteit van geregistreerde domeinnamen
garanderen.
5.4. Opdrachtgever dient bij het gebruik van de domeinnaam alle wet- en
regelgeving en alle door de registrerende instanties gestelde
voorwaarden in acht te nemen. Het gebruik geschiedt volledig onder de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt Eagerly
schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van de
domeinnaam door of namens Opdrachtgever.
5.5. Indien de aangevraagde domeinnaam is geregistreerd zal Eagerly een
bevestigingsmail aan Opdrachtgever sturen. Alleen uit deze
bevestigingsmail kan Opdrachtgever opmaken dat de domeinnaam
succesvol is geregistreerd. Een factuur voor kosten van registratie is
geen bewijs van registratie.
5.6. In het geval dat een domeinnaam door Opdrachtgever zelf of vanwege
een beslissing over een domeingeschil wordt beëindigd, heeft
Opdrachtgever geen recht op een vervangende domeinnaam of restitutie.
5.7. Opdrachtgever stelt Eagerly steeds onverwijld, maar in ieder geval
binnen 5 kalenderdagen, en Schriftelijk op de hoogte van wijzigingen met
betrekking tot de gegevens van de domeinhouder.
5.8. Eagerly heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk te maken of te
blokkeren, dan wel op zijn eigen naam te (doen) plaatsen als
Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder
de Overeenkomst en deze tekortkoming niet binnen veertien (14) dagen
na ingebrekestelling door Eagerly herstelt. Voor het overdragen van de
domeinnaam als in dit lid bedoeld zal Opdrachtgever alle medewerking
verlenen.
5.9. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd of ontbonden wegens
wanprestatie van Opdrachtgever, heeft Eagerly het recht de
domeinnamen van Opdrachtgever op te zeggen, zonder enigerlei
aansprakelijk te zijn voor hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 6. SSL/TLS-certificaten
6.1. Indien de Diensten strekken tot het aanvragen en toekennen van
SSL/TLS-certificaten geldt het in dit artikel bepaalde.
6.2. Eagerly zal een bemiddelende rol vervullen en geeft geen garantie dat
een aanvraag wordt gehonoreerd. De aanvraag- en
toekenningsprocedure van SSL/TLS-certificaten is onderworpen aan de
regels en procedures van de certificaatautoriteit die het SSL/TLScertificaat uitgeeft. De desbetreffende certificaatautoriteit beslist over
de toekenning van het SSL/TLS-certificaat en zal daartoe de nodig
geachte controles uitvoeren.
6.3. Het SSL/TLS-certificaat is geldig voor de overeengekomen
geldigheidsduur, tenzij deze tussentijds wordt ingetrokken. Eagerly en/of
de betreffende toeleverancier kunnen het SSL/TLS-certificaat direct
intrekken, indien:
a) blijkt dat Opdrachtgever onjuiste informatie heeft aangeleverd ten
behoeve van het verkrijgen van het SSL/TLS-certificaat; of
b) de betrouwbaarheid van het SSL/TLS-certificaat, naar het oordeel
van Eagerly en/of de toeleverancier, is gecompromitteerd.
6.4. Eagerly heeft voorts het recht om het SSL/TLS-certificaat in te trekken
als Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen
onder de Overeenkomst en deze tekortkoming niet binnen veertien (14)
dagen na ingebrekestelling door Eagerly herstelt.
6.5. Opdrachtgever dient bij het gebruik van het SSL/TLS-certificaat alle
wet- en regelgeving en alle door de certificaatautoriteit gestelde
voorwaarden in acht te nemen. Deze voorwaarden van de
certificaatautoriteit zullen door Eagerly voorafgaand aan het sluiten van
de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
6.6. Indien het SSL/TLS-certificaat wordt ingetrokken, heeft Opdrachtgever
geen recht op een vervangend SSL/TLS -certificaat of op restitutie van
(een deel van) de vergoeding voor het SSL/TLS -certificaat, tenzij de
intrekking te wijten is aan het feit dat Eagerly in gebreke is en dit gebrek
niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. Eagerly zal in een
zodanig geval ter vervanging een nieuw SSL/TLS -certificaat leveren voor
de resterende geldigheidsduur van het oorspronkelijke SSL/TLScertificaat.
6.7. Eagerly spant zich in om Opdrachtgever steeds voordat het SSL/TLS –
certificaat verloopt te waarschuwen dat het SSL/TLS -certificaat zal
moeten worden vernieuwd. Het blijft echter altijd de eigen
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om SSL/TLS -certificaten tijdig
te (laten) vernieuwen.

Artikel 7. Ontwikkelen van Werken
7.1. Indien de Diensten strekken tot het ontwikkelen, configureren en/of
aanpassen van Werken geldt het in dit artikel bepaalde.
7.2. Eagerly zal de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever opleveren indien
deze in zijn professionele opinie voldoen aan de vooraf vastgestelde
vereisten en/of geschikt zijn voor gebruik.
7.3. Het uitstellen of annuleren van geplande werkzaamheden is enkel
mogelijk na goed overleg met en Schriftelijke instemming van Eagerly.
Eagerly kan voorwaarden verbinden aan het uitstellen of annuleren van
werkzaamheden, waaronder maar niet uitsluitend het in rekening
brengen van 75% van het originele uurtarief.
7.4. Indien Opdrachtgever vooraf een bepaald aantal uren heeft ingekocht bij
Eagerly, dan wel wanneer Partijen een maximum aantal uren zijn
overeengekomen, dan stopt Eagerly met het uitvoeren van
werkzaamheden op het moment dat de ingekochte uren zijn besteed of
het maximaal aantal uren is bereikt. In het geval dat hetgeen Eagerly tot
dan toe heeft ontwikkeld niet (volledig) voldoet aan de door
Opdrachtgever beoogde Werken, of wanneer Opdrachtgever nieuwe
wensen heeft, kunnen Partijen aanvullende uren overeenkomen die
Eagerly mag inzetten voor werkzaamheden om de betreffende Werken
verder te ontwikkelen.
7.5. Indien tijdens de het in lid 1 van dit artikel bedoelde werkzaamheden
blijkt dat het onmogelijk is voor Eagerly om bepaalde wensen van
Opdrachtgever te realiseren, dan kan Eagerly er naar eigen inzicht voor
kiezen om de realisatie van de betreffende wens te stoppen. Dit zal
Eagerly vervolgens mededelen aan Opdrachtgever, waarna Partijen in
goed overleg zullen besluiten om de betreffende wens te schrappen of
te versimpelen.

Artikel 8. Herstelwerkzaamheden
8.1. Eagerly zal zich inspannen om de Werken te herstellen als gevolg van
vernieuwde serversoftware, hardware, serverinstellingen of
programmeertalen voor een periode van drie (3) maanden na preoplevering teneinde correcte werking te waarborgen, tenzij anders
overeengekomen. Deze inspanningsverplichting geldt niet indien correcte
werking is verhinderd als gevolg van nieuwe browser(versie)s, CMS
updates (indien geen onderhoudsabonnement is overeengekomen), of
andere wijzigingen in software van derden (waaronder, maar niet
gelimiteerd tot API’s, of oplossingen van Facebook, Twitter en
Whatsapp).
8.2. Eagerly doet enkel toezeggingen ten aanzien van reactie- en
oplossingstijden, of toegang tot storingsdiensten ten aanzien van
hosting, indien en voor zover Partijen dit in een service level agreement
zijn overeenkomen.
8.3. Eagerly geeft geen garanties ten aanzien van functioneren van Werken
bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen,
browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware of ingeval van
wijzigingen in software van derden, tenzij in de Offerte anders is
vermeld.

Artikel 9. Acceptatie
9.1. Indien Partijen overeenkomen dat de ontwikkelmethode van Werken
bestaat uit sprints of anderszins overeenkomen dat een
acceptatieprocedure plaats zal vinden, geldt het in dit artikel bepaalde.
9.2. Wanneer de ontwikkeling van Werken of een deel daarvan naar het
oordeel van Eagerly is afgerond, zal Eagerly dit (deel van het) Werk ter
beschikking stellen aan Opdrachtgever in een test- of
acceptatieomgeving.
9.3. Tenzij door Partijen anders overeengekomen heeft Opdrachtgever de
mogelijkheid om gedurende een periode van één (1) week nadat Eagerly
het ontwikkelde ter beschikking heeft gesteld, het ontwikkelde te testen
en Eagerly van feedback te voorzien. Indien Opdrachtgever Eagerly
voorziet van feedback op de ontwikkelde Werken, zal Eagerly conform
deze feedback eventuele aanpassingen doorvoeren, indien en voor zover
de feedback aansluit bij de overeengekomen specificaties van de
Werken waarbij artikel 7.4 onverkort geldt.
9.4. De werken gelden als geaccepteerd nadat deze zijn goedgekeurd door
Opdrachtgever of voor het beoogde doel in gebruik zijn genomen
(afhankelijk van wat eerste gebeurt). Opdrachtgever zal Werken
uitsluitend afkeuren indien deze niet voldoen aan de vooraf
overeengekomen specificaties en zal geen goedkeuring onthouden in het
geval van ondergeschikte gebreken die niet aan het operationeel gebruik
in de weg staan. Eagerly zal deze ondergeschikte gebreken alsnog
binnen een redelijke termijn herstellen.
9.5. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de ontwikkelde
Werken en het gebruik daarvan vanaf het moment dat: (i) Opdrachtgever
de ontwikkelde Werken in gebruik neemt, (ii) Eagerly op verzoek van
Opdrachtgever de ontwikkelde Werken op een productieomgeving heeft
gezet, of (iii) Opdrachtgever de ontwikkelde Werken goedkeurt.

Artikel 10. Consultancy
10.1. Indien de Diensten strekken tot het geven van advies geldt het in dit
artikel bepaalde.
10.2. Eagerly zal de Diensten zoals bedoeld in het vorige lid naar haar beste
inzicht en vermogen uitvoeren. Eagerly kan geen garanties bieden over
resultaten na het opvolgen van gegeven advies door Opdrachtgever.
10.3. Partijen komen Schriftelijk overeen hoe de in lid 1 bedoelde Diensten
geleverd worden. Hiertoe maken Partijen afspraken over: het onderwerp
van het advies, de periode en/of frequentie van het te geven advies.

Artikel 11. Onderhoud van Werken
11.1. Indien de Diensten strekken tot het onderhouden van Werken geldt het
in dit artikel bepaalde.
11.2. Eagerly zal zich inspannen om updates door te voeren teneinde de
Werken actueel en veilig te houden, conform een overeengekomen
interval.
11.3. Indien Opdrachtgever, al dan niet naar aanleiding van een door Eagerly
doorgevoerde update, een fout in Werken constateert, zal Opdrachtgever
Eagerly direct informeren over deze fout. Eagerly zal zich inspannen om
fouten zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Artikel 12. Ondersteuning
12.1. Eagerly zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden.
12.2. Opdrachtgever kan op de dagen maandag t/m vrijdag, tussen 09:00 en
18:00, uitgezonderd feestdagen, verzoeken tot ondersteuning indienen
via de overeengekomen supportkanalen. Eagerly zal zich inspannen om
verzoeken tot ondersteuning binnen één (1) werkdag te beantwoorden.

Artikel 13. Rechten van Intellectuele Eigendom
13.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op Werken of andere
gegevens die onderdeel uitmaken van de Diensten berusten en blijven
berusten bij Eagerly of derden, tenzij Schriftelijk anders
overeengekomen.
13.2. Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen
die zij ontvangt als dat expliciet overeengekomen is.
13.3. Tenzij anders overeengekomen krijgt Opdrachtgever een eeuwigdurend,
niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de
Werken voor eigen gebruik in te zetten en te exploiteren, en haar eigen
klanten, al dan niet tegen een vergoeding, gebruik te laten maken van de
Werken.
13.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent
auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
Intellectuele Eigendom uit de Werken te verwijderen of te wijzigen,
inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en
geheimhouding van de Werken.
13.5. Indien Eagerly door middel van technische bescherming de Werken heeft
beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te
verwijderen of te ontwijken.
13.6. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk
zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en ervoor zorgen dat de
daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever
vrijwaart Eagerly voor aanspraken van derden betreffende de Werken,
behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of
licenties geleverd door Eagerly. Indien Eagerly open source software
(OSS) heeft verwerkt in de voor Opdrachtgever ontwikkelde Werken, dan
zal Eagerly aangeven welke OSS licenties hierop van toepassing zijn.
Opdrachtgever zal de voorwaarden uit deze OSS licenties strikt naleven.
13.7. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op door Opdrachtgever
aangeleverde gegevens of andere Werken blijven berusten bij
Opdrachtgever of haar licentiegevers. Opdrachtgever vrijwaart Eagerly
voor enige aanspraken van derden op grond van een inbreuk op een
(Intellectueel Eigendoms-) recht vanwege de gegevens of Werken
afkomstig van Opdrachtgever.
13.8. Eagerly zal de broncodes van exclusief voor Opdrachtgever ontwikkelde
Werken alleen aan en op verzoek van Opdrachtgever ter beschikking
stellen na afloop van de Overeenkomst voor zover de Werken exclusief
voor Opdrachtgever zijn ontwikkeld. Eagerly is altijd gerechtigd om vast
te stellen wat behoort tot hetgeen exclusief voor Opdrachtgever is
ontwikkeld. Op de in dit artikellid genoemde broncodes is het
gebruiksrecht uit artikel 13.3 van toepassing. In aanvulling op dit
gebruiksrecht mag Opdrachtgever de broncode tevens gebruiken om de
Werken te (laten) doorontwikkelen en onderhouden.

Artikel 14. Prijzen en betaling
14.1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief belastingen (btw) en andere van
overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen met
Opdrachtgever.
14.2. Eagerly zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een
elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
14.3. Indien Partijen een abonnement zijn overeengekomen, of er vaste
jaarlijkse kosten voortvloeien uit de overeengekomen Diensten, zullen
deze (abonnements)kosten jaarlijks vooraf worden gefactureerd, tenzij
door Partijen anders overeengekomen.
14.4. Indien Partijen zijn overeengekomen dat vergoeding van (een deel van)
de Diensten plaatsvindt op basis van nacalculatie zal deze vergoeding
maandelijks achteraf worden gefactureerd op basis van de daadwerkelijk
bestede uren.
14.5. Indien Partijen zijn overeengekomen dat vergoeding van (een deel van)
de Diensten plaatsvindt op basis van ‘fixed price’ zal 40% van dit bedrag
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden gefactureerd,
40% na pre-oplevering en 20% na oplevering, tenzij door Partijen anders
overeengekomen.
14.6. De betalingstermijn van facturen is eenendertig (31) dagen na de datum
van de factuur, tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven op de
factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf vijftien (15)
dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder
dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag
niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
14.7. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist
is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Eagerly te melden. De
betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt
opgeschort totdat Eagerly de melding heeft onderzocht. Indien na
onderzoek van Eagerly blijkt dat de betwisting onterecht was, dient
Opdrachtgever binnen zeven (7) dagen het betwiste alsnog te voldoen.
14.8. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde
bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,
deurwaarders en incassobureaus.
14.9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in
staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling
aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van
Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze
in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.10. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is en er geen sprake is
van een ‘fixed price’, is Eagerly eens per kalenderjaar gerechtigd de
gehanteerde tarieven aan te passen. Eagerly zal Opdrachtgever ten
minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen van
tariefswijzigingen. Indien de tariefwijziging een stijging van meer dan 5%
betreft, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen
per de datum dat de tariefswijziging intreedt door dit uiterlijk één (1)
maand voor het intreden van de tariefwijziging Schriftelijke mede te
delen aan Eagerly.
14.11. Alle prijzen in iedere aanbieding of Offerte van Eagerly zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige
inconsistentie prevaleert de prijs in de Offerte.
14.12. Indien een prijs in een Offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever
verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist en/of onvolledig te
zijn, dan heeft Eagerly het recht de prijzen hierop aan te passen, ook
nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Artikel 15. Meerwerk
15.1. Indien Opdrachtgever verzoekt om aanvullende werkzaamheden of
diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om
meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Eagerly een
aanbod doen. Eagerly zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding
van het aanbod door Opdrachtgever.
15.2. Voor meerwerk waarvan Eagerly kan aantonen dat het redelijkerwijs
noodzakelijk is voor de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs
volgt uit de instructies van Opdrachtgever, heeft Eagerly geen
toestemming nodig. Dergelijke werkzaamhedenworden op basis van
nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Eagerly dat geldt op het
moment van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen
wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de
ontvangende Partij weet of behoort te weten dat de informatie als
vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op
aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter
uitvoering van de Overeenkomst. De inhoud van de Overeenkomst is in
ieder geval vertrouwelijke informatie.
16.2. Eagerly mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de
Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij
geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent
vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1. De aansprakelijkheid van Eagerly voor schade als gevolg van een
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige
daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van
opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot
het bedrag dat de verzekeraar van Eagerly ter zake uitkeert en indien
geen uitkering plaatsvindt tot het bedrag (exclusief btw) dat
Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft betaald gedurende
twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
Eagerly zal zich maximaal inspannen om de verzekeraar tot uitkering te
doen overgaan.

17.2. Eagerly is enkel aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst,
bestaande uit:
a) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten
maken om Eagerly ertoe te manen de Overeenkomst (weer)
deugdelijk na te komen, tenzij de gebrekkige prestatie niet aan
Eagerly toegerekend kan worden;
c) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade;
d) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt
ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van de schade;
e) redelijke en aantoonbare kosten voor het laten uitvoeren van de
Overeenkomst door een derde, indien Eagerly na aanmaning van
Opdrachtgever niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke
termijn (weer) deugdelijk nakomt.
17.3. Iedere aansprakelijkheid van Eagerly voor enige andere vorm van schade
is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst,
schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens
overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
17.4. De aansprakelijkheid van Eagerly wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Eagerly direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te
nemen, en Eagerly ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van
zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat Eagerly in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van
vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering tot
schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Eagerly.
17.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan
storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatieinfrastructuur, hack(pogingen) stroomstoringen, binnenlandse onlusten,
terrorisme, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking,
uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, storm,
overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Eagerly
door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering
in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst
redelijkerwijs niet van Eagerly kan worden gevergd, hebben Partijen het
recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de
Overeenkomst te beëindigen wanneer de overmachtsituatie langer dan
negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en ongedaanmaking (waaronder terugbetaling van
reeds betaalde bedragen).
17.6. De beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit
artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Eagerly.
17.7. In aanvulling op elders in deze Algemene Voorwaarden opgenomen
vrijwaringen vrijwaart Opdrachtgever Eagerly voor alle aanspraken van
derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding
van schade, kosten of rente, verband houdende met deze
Overeenkomst.
17.8. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 18. Duur en opzegging
18.1. Indien geen termijn is overeengekomen tussen Partijen wordt deze
Overeenkomst bij de ontwikkeling van Werken aangegaan voor de
termijn die nodig is om de Werken te voltooien en anders voor de duur
van de opdracht. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden
opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met
goedvinden van beide Partijen.
18.2. De Overeenkomst strekkende tot Diensten waar een abonnement voor is
afgesloten wordt aangegaan voor perioden van steeds één (1) jaar, tenzij
door Partijen Schriftelijk anders is overeengekomen. De Overeenkomst
wordt aan het einde van de looptijd automatisch met één (1) jaar
verlengd, tenzij een Partij de Overeenkomst tegen het einde van de
periode Schriftelijk opzegt met een opzegtermijn van drie (3) maanden.
18.3. Opdrachtgever kan Diensten strekkende tot het ontwikkelen of
aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een
afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen het uurtarief van Eagerly
dat op dat moment geldt voor Opdrachtgever, waarbij Eagerly daarnaast
gerechtigd is 75% van het uurtarief van de reeds ingeplande uren in
rekening te brengen bij Opdrachtgever.
18.4. Tenzij door Partijen anders is overeengekomen, is Eagerly gerechtigd om
bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook per
direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen
gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van
Opdrachtgever op te heffen, met, waar het persoonsgegevens betreft,
inachtneming van hetgeen is opgenomen in bijlage 1 (verwerking van
persoonsgegevens). Eagerly is niet verplicht om Opdrachtgever een kopie
van deze gegevens te verschaffen.
18.5. Eagerly mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen
zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
a. Opdrachtgever failliet is verklaard;
b. Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
c. de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of
geliquideerd;
d. er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van
Opdrachtgever.

Artikel 19. Wijzigingen in de Overeenkomst
19.1. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse
toestemming worden gewijzigd.
19.2. Eagerly heeft echter het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen
of aan te vullen. Eagerly zal de wijziging of aanvulling ten minste dertig
(30) dagen vóór inwerkingtreding per e-mail aankondigen bij
Opdrachtgever.
19.3. Als Opdrachtgever de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te
accepteren, kan Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na
bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Eagerly de
aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als Eagerly besluit om vast
te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Opdrachtgever de
Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging
in werking treedt.
19.4. Beide Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen bij wijzigingen
of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden die noodzakelijk zijn
vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen of
aanvullingen zullen in overleg tussen Partijen worden doorgevoerd,
zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te
zeggen.
19.5. De in lid 2 en lid 3 van dit artikel beschreven procedure geldt niet voor
wijzigingen van ondergeschikt belang. Dergelijke wijzigingen mogen
zonder aankondiging door Eagerly worden doorgevoerd, zonder dat
Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 20. Slotbepalingen
20.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement waarin Eagerly gevestigd is.
20.2. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit
niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in
dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee
zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
20.3. De door Eagerly ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie
geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door
Opdrachtgever.
20.4. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande
Schriftelijke toestemming van de andere Partij. In afwijking hiervan is
Eagerly steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of
zustermaatschappij of aan een derde partij die Eagerly of zijn
bedrijfsactiviteiten overneemt.
20.5. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt
de volgende rangorde:
i. aanvullende Schriftelijke en ondertekende afspraken;
ii. geaccordeerde Offerte;
iii. afspraken omtrent verwerking van persoonsgegevens (zie bijlage 1
bij deze Algemene Voorwaarden);
iv. deze Algemene Voorwaarden.

Bijlage 1 | Verwerking van persoonsgegevens
Indien Eagerly bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever
persoonsgegevens verwerkt, geldt voorts het in deze bijlage bepaalde. Waar
gerefereerd wordt naar begrippen uit de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG), worden de daarmee corresponderende begrippen uit de AVG bedoeld.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Eagerly verbindt zich onder de voorwaarden van deze bijlage in opdracht
van Opdrachtgever persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal
uitsluitend plaatsvinden in het kader van hosting van websites van
Opdrachtgever, en bijbehorende online diensten, het afhandelen van
bestellingen en betalingen voor producten of diensten van
Opdrachtgever, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van
Opdrachtgever, en bijbehorende online diensten, het verzenden van
nieuwsbrieven in opdracht van Opdrachtgever, beheer van de
klantenadministratie van Opdrachtgever, plus die doeleinden die
daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming
worden bepaald.
1.2. Eagerly zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken
dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Eagerly
op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet
reeds in deze bijlage zijn genoemd.
1.3. Eagerly heeft geen zelfstandige zeggenschap over het doel van en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.4. De soorten persoonsgegevens die door Eagerly in het kader van de
Overeenkomst (zullen) worden verwerkt, zullen door Opdrachtgever aan
Eagerly worden gemeld, evenals de categorieën betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Eagerly
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Eagerly
zorgdragen voor de naleving van voorwaarden die, op grond van de AVG,
worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Eagerly
vanuit diens rol.
2.2. Eagerly zal Opdrachtgever, op diens eerste verzoek daartoe en binnen
een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen
maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze bijlage.
2.3. De verplichtingen van Eagerly die uit deze bijlage voortvloeien, gelden
ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van
Eagerly, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de
ruimste zin van het woord.
2.4. Eagerly zal Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging in kennis stellen
indien naar haar oordeel een instructie van Opdrachtgever in strijd is
met de AVG.

Artikel 3. Inschakelen van Subverwerkers
3.1. Opdrachtgever geeft Eagerly hierbij algemene toestemming om bij de
verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze bijlage, gebruik te
maken van derden (Subverwerkers), met inachtneming van de
toepasselijke privacywetgeving.
3.2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Eagerly Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde Subverwerkers.
Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Eagerly toe te
voegen of te wijzigen Subverwerkers, bezwaar te maken. Wanneer
Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Eagerly inschakelde
Subverwerkers, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot
een oplossing te komen.
3.3. Eagerly zorgt er in ieder geval voor dat deze derden Schriftelijk
soortgelijke plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Eagerly
zijn overeengekomen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens. Eagerly staat in voor een correcte naleving van deze
plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens
Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade alsof zij zelf de fout(en)
heeft begaan.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
4.1. Eagerly mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de
Europese Economische Ruimte (EER). Doorgifte naar landen buiten de
EER is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden uit Hoofdstuk V
van de AVG voldaan is.
4.2. Eagerly zal Opdrachtgever melden om welk land of welke landen het
gaat. Dat gaat om:
a. – Nederland (lokale opslag, Subverwerker Realhosting (hosting
webserver))
– Duitsland, Ierland, Engeland (Subverwerkers: Amazon,
ManageWP/GoDaddy.com)
– Verenigde Staten (Subverwerkers met EU-US Privacy Shield: Dropbox,
Google, SparkPost (Amazon))

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid
5.1. Eagerly is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens onder deze bijlage, overeenkomstig de instructies van
Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid
van Opdrachtgever. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens,
waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de
verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever,
verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Eagerly
zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is
Eagerly uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor
deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
5.2. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot
de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze bijlage,
niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
Opdrachtgever vrijwaart Eagerly tegen alle aanspraken en claims die
hiermee verband houden.

Artikel 6. Beveiliging
6.1. Eagerly zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische
maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen
van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting,
wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2. Ondanks dat Eagerly conform het eerste lid van dit artikel passende
beveiligingsmaatregelen dient te treffen, kan Eagerly er niet volledig voor
instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
Eagerly zal bij een dreiging van of daadwerkelijk doorbreken van deze
beveiligingsmaatregelen er echter alles aan doen wat redelijkerwijs
mogelijk is om verlies van persoonsgegevens zoveel mogelijk te
beperken. Eagerly zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan
een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van
de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden
kosten, niet onredelijk is.
6.3. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan Eagerly ter beschikking
voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste
beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk
voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
6.4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor correct en veilig aanleveren van
persoonsgegevens aan Eagerly.

Artikel 7. Meldplicht
7.1. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een
datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per
ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies,
de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte
gegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever
in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Eagerly de
Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging nadat het lek bij hem
bekend is geworden op de hoogte van het datalek.
7.2. Een meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een
lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
● de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar
mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en
persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal
betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie;
● de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met
persoonsgegevens;
● de maatregelen die Eagerly heeft voorgesteld of genomen om de
inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken,
waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking
van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
7.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voldoen aan eventuele
(wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal
Eagerly meewerken aan het informeren van de ter zake relevante
autoriteit(en) en/of betrokkenen.
Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van
zijn/haar wettelijke rechten uit Hoofdstuk III van de AVG richt aan
Eagerly, zal Eagerly het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal
Opdrachtgever het verzoek verder zelfstandig afhandelen. Eagerly mag
de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
8.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van
zijn/haar wettelijke rechten uit Hoofdstuk III van de AVG richt aan
Opdrachtgever zal Eagerly, indien Opdrachtgever dit verlangt,
medewerking verlenen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Eagerly mag
hiervoor redelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Eagerly van Opdrachtgever ontvangt en/of
zelf verzamelt in het kader van deze bijlage, rust een
geheimhoudingsplicht jegens derden. Eagerly zal deze informatie niet
voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen,
tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot
betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover
Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de
informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de
informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van
de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze bijlage, of indien er
een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te
verstrekken.

Artikel 10. Audit
10.1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een
onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle
van naleving van deze bijlage.
10.2. Deze audit mag maximaal eens per jaar plaatsvinden, en vaker bij een
concreet, Schriftelijk aan Eagerly gecommuniceerd vermoeden van
misbruik van persoonsgegevens. De audit vindt uiterlijk vier (4) weken na
voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever plaats, zonder
vertrouwelijke gegevens van Eagerly te gebruiken en in te zien en zonder
de werkprocessen van Eagerly onnodig te verstoren.
10.3. Eagerly zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs
relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals
systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door
Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding
daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of
door beide Partijen gezamenlijk.
10.5. De kosten en eventuele vervolgkosten van de audit worden door
Opdrachtgever gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de aansprakelijkheidsregeling
uit de Algemene Voorwaarden van Eagerly van toepassing is.
Artikel 12. Overig
12.1. Deze bijlage geldt voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij
gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.2. Zodra deze bijlage, om welke reden en op welke wijze dan ook, niet
meer geldt , zal Eagerly alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn
deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen, tenzij
Partijen anders zijn overeengekomen.
12.3. Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze
bijlage aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven)
voldoen.