DE KLEINE LETTERTJES – Algemene Voorwaarden Mass.im B.V. februari 2023 

 

Voordat het juridische gedeelte aan bod komt voegen wij graag in onze eigen woorden toe waar deze voorwaarden voor ons op neerkomen. Dit doen wij aan de hand van een citaat van Eberhard van der Laan (voormalig burgemeester van Amsterdam): “Doe niet ingewikkeld, doe gewoon, hou het kernachtig, wees aardig voor elkaar en werk hard”. Veel leesplezier!

 

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 

 

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Mass.im B.V. (werkzaam onder de handelsnaam Hike, hierna: opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

1.2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de opdrachtnemer de offerte baseert. 

1.3. Op alle overeenkomsten is het Service Level Agreement (hierna: SLA) van toepassing. Het SLA omschrijft het serviceniveau dat de opdrachtnemer levert bij elke overeenkomst en staat onder andere op de website van de opdrachtnemer gepubliceerd. De SLA gaat in op het moment dat de productieserver opgezet is. 

1.4. Opdrachten worden geaccordeerd in Confirmed (onze offertetool) middels e-mail authentication waarbij het IP adres getraceerd wordt. Tevens krijgt Opdrachtgever de kans om binnen 24 uur het voorstel te annuleren wanneer er per ongeluk op akkoord geklikt is. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. 

1.5 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat degene die de opdracht accordeert namens opdrachtgever tekenbevoegd is. 

1.6 Wanneer in het uitzonderlijke geval toch geen SLA van toepassing is op een overeenkomst dan geldt een acceptatieperiode van drie maanden om bugs te melden. Bugs die binnen de scope van het project vallen, dat wil zeggen overeengekomen functionaliteiten die niet naar behoren werken, zullen kosteloos worden opgelost gedurende deze drie maanden. 

 

2. De uitvoering van de overeenkomst 

 

2.1. De opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

2.2. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

2.3. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

2.4. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de opdrachtnemer: 

 1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; 
 2. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; 
 3. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 

2.5. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste concepten, modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. 

2.6. Afwijkingen in het (eind) resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn. 

2.7. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld.

2.8 De opdrachtgever is verplicht om sterke wachtwoorden te gebruiken. De verantwoordelijkheid om dit te doen ligt bij de opdrachtgever. 

2.9 In de basis verwijdert opdrachtnemer persoonsgegevens binnen vijf dagen uit de online omgeving die opgeleverd wordt. 

 

3. Inschakelen van derden 

 

3.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtnemer verstrekt.

3.2. Wanneer de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 

3.3. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever. 

3.4. Wanneer de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen. 

3.5. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de opdrachtnemer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen. 

3.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de opdrachtnemer zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De opdrachtnemer kan hierbij desgewenst assistentie verlenen. 

 

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 

 

4.1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. 

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid van dit artikel genoemde rechten geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen, zoals genoemd in artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden, heeft voldaan. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht aan opdrachtgever verstrekt, zoals geregeld in artikel 5 van deze Algemene voorwaarden. 

4.3. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

4.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

4.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen. 

4.6 Wanneer opdrachtgever bronbestanden opvraagt is het voor opdrachtnemer wenselijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer in gesprek gaan over de toedracht van het opvragen van de bronbestanden.

 

5. Gebruik van het resultaat 

 

5.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen. 

5.2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden. Verantwoordelijkheid voor correcte afhandeling van rechten van derden ligt bij de opdrachtgever.

5.3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding. 

5.4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen. 

5.5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: 

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; 
 2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden; 
 3. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen. 

5.6. De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. 

 

6. Honorarium en kosten 

 

6.1. De opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding. 

6.2. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken. 

6.3. Wanneer de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat. 

6.4. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken. 

 

7. Betaling en opschorting 

 

7.1. Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. 

7.2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen. 

7.3. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Tenzij anders overeengekomen zal worden gefactureerd zoals omschreven bij 7.5

7.4. De opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 10 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. 

7.5 Het honorarium behorend bij verstrekte opdrachten wordt in drie delen gefactureerd tenzij anders overeengekomen en tenzij het factuurbedrag exclusief BTW lager is dan 3000,-

Facturen lager dan 3000,- exclusief BTW worden volledig achteraf gefactureerd. 

De deelbetalingen bestaan uit:

 1. een eerste factuur die 30% van het totale factuurbedrag beslaat. Deze factuur zal verstuurd worden bij aanvang van de opdracht. De aanvang van de opdracht betreft de kick off. De datum voor de kick off komt in samenspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand. 
 2. de tweede factuur, die 40% van het totale factuurbedrag beslaat, wordt verstuurd wanneer de technische bouw (development) aanvangt. 
 3. de derde en laatste factuur, die weer 30% van het totale factuurbedrag beslaat, wordt verstuurd wanneer het product gelanceerd wordt. Wanneer er door toedoen van opdrachtgever niet gelanceerd kan worden op afgesproken datum maar het product wel klaar staat voor lancering zal 14 dagen na oplevering op de stage omgeving de derde en laatste factuur worden verstuurd. 

 

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

 

8.1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de opdrachtnemer, of wanneer de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 

8.2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 

8.3. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend. 

 

9. Garanties en vrijwaringen

 

9.1. De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is geproduceerd en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. De opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 

9.2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtnemer de opdrachtgever of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.  

9.3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

9.4. In de basis bieden wij 3 maanden garantie op alles dat wij opleveren. Met een Hosting & SLA overeenkomst wordt dit verlengd zolang de overeenkomst loopt.

9.5. We ondersteunen de volgende browsers:

 • De laatste versie Edge browsers die Microsoft ondersteunt
 • Nieuwste versie van Firefox voor Windows en Mac
 • Laatste versie Safari voor Mac en IOS
 • Laatste versie Chrome voor Mac en Windows

9.6. Internet Explorer ondersteunen we niet tenzij anders overeengekomen. 

9.7. We houden de ondersteuning aan die makers van browsers toekennen aan hun producten (ook wel: end-of-life). Als een maker de browser niet meer ondersteunt, houdt onze ondersteuning ook op.

9.8. We hanteren een end-of-life beleid op het gebouwde product. In het geval er een SLA is afgenomen bij de aanschaf van een product, leveren we gedurende vijf jaar na oplevering onderhoud en support op het betreffende product. Na deze periode kunnen we geen onderhoud en support meer leveren binnen de huidige vorm van de SLA.  De opdrachtgever heeft vanaf dat moment de volgende keuzes: 

 1. een nieuwe versie van het product laten ontwikkelen met een nieuwe SLA
 2. behoud van de SLA tegen een hoger tarief dan de oorspronkelijke prijs. Ook voor de ontwikkeling van een update wordt een hoger tarief gehanteerd.
 3. een hosting-only abonnement nemen, waarbij geen onderhoud en technische ondersteuning meer geleverd wordt

 

10. Aansprakelijkheid 

 

10.1. Opdrachtnemer dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. 10.2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

10.3. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert. Het bedrag waarvoor de opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd. 10.4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

 

11. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden of de SLA 

 

11.1. De opdrachtnemer kan deze Algemene Voorwaarden of de SLA wijzigen. Nieuwe Algemene Voorwaarden of een nieuwe SLA zullen schriftelijk worden medegedeeld. 

11.2. Nieuwe Algemene Voorwaarden of SLA bepalingen zullen voor nieuwe totstandkomingen onmiddellijk en voor bestaande gesloten overeenkomsten na dertig (30) dagen van kracht worden. 

11.3. De opdrachtgever kan binnen dertig (30) dagen schriftelijk bezwaar aantekenen tegen deze wijzigingen. In dit geval kan de opdrachtnemer de wijziging met betrekking tot deze opdrachtgever terugdraaien of de overeenkomst beëindigen. Vanaf dat moment heeft de opdrachtgever minimaal zestig (60) dagen de tijd om naar een andere aanbieder te verhuizen. Gedurende deze periode zullen de oude Algemene Voorwaarden of SLA bepalingen van toepassing blijven. Eventuele bedragen die betaald zijn voor perioden waarvoor als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst geen diensten worden afgenomen zullen door de opdrachtnemer worden terugbetaald. 

 

12. Overige bepalingen 

 

12.1. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen. 

12.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 

12.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de opdrachtnemer of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

12.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 

12.5. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, dit ter keuze van de opdrachtnemer, kennis van geschillen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.